Cyklogenerel za milion


Dne 27. srpna 2015 se od 17:30 mohli občané (nejen) Prahy 8 zúčastnit veřejného projednání tzv. generelu bezmotorové dopravy Prahy 8 v karlínském DDM Spektrum. Podle avíza radničních webových stránek se mělo jednat především o představení dlouhodobého záměru pro podporu cyklistické dopravy. Z řad zástupců projektu byli přítomni místostarosta MgA. Vilgus, Ph.D, autoři generelu Ing. Martinek a Ing. Vrtalová a celou debatu moderoval vedoucí Oddělení strategického rozvoje a agendy MA21 pan RNDr. Roušar. K onomu “generelu” se dostaneme později.

V průběhu představování záměru byly diskutovány konkrétní lokality, které se mají zásahem stát příznivějšími pro cyklisty, a zároveň různé způsoby přijetí takových dopravních opatření. Idea zpříjemnění cyklistické dopravy je vskutku záslužná a TOP 09 Praha 8 taková opatření podporuje. Co však již podpořit nemůžeme je násilné vytěsňování individuální motorové dopravy do pásma “nežádoucí”. Ctíme individualitu jedince a jeho svobodu projevující se mj. v rozhodování o použití dopravního prostředku. Chce-li občan Prahy 8 nebo její návštěvník použít vlastní vozidlo, MHD, bicykl, nebo se dopravit pěšmo či vzducholodí, jsme toho názoru, že politická reprezentace na žádné úrovni nemá právo mu buď autoritativně nařídit, jaký prostředek si má vybrat, anebo použití některého z prostředků ztížit natolik, že tím nepřímo usměrní jeho rozhodování ve prospěch toho jí zrovna protežovaného. To by bylo sociální inženýrství, kterého bylo na občanech napácháno již dosti.

Naopak zastáváme politiku rovných šancí, aby se občan mohl rozhodovat co možná nejsvobodněji na základě jeho vůle či potřeb. Nepopíráme nesporné přínosy veřejné hromadné přepravy nebo cyklodopravy, včetně jejich regionální integrace, nicméně nechceme se dopouštět ani pozitivní diskriminace. Občan není hloupý. Potřebuje-li například dopravit děti do školky, použije auta s ohledem na komfort a praktičnost. Potřebuje-li tentýž občan denně se dopravovat do práce, použije MHD s ohledem na efektivitu, cenu a ekologii. Uvítáme tedy, když současná politická reprezentace přestane občana neustále vychovávat: občan je dost rozumný a ohleduplný na to, aby věděl, co je dobré pro něj a pro jeho okolí. Tak mu ten výběr neztěžujme, naopak mu jej ulehčeme odstraněním bariér. A právě onen “generel” bariéry vytváří.

Ovšem zpátky k projednávanému dokumentu nazvaného nicneříkajícím pojmem “generel”. Volba cizího slova má zřejmě navodit dojem učenosti a znalosti, ale v tomto případě je to Potěmkinova vesnice. Dokument vznikl v Centru dopravního výzkumu, v.v.i., což je příspěvková organizace Ministerstva dopravy ČR . Jeho objednávka vznikla na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 8 a stál městskou kasu bezmála 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun (viz: zakazky.praha8.cz). Hovořit o tomto dokumentu jako o seriózní odborné studii není na místě, neboť po jeho důkladném prostudování lze nabýt jedině dojmu, že se jedná o zvláštní druh esejistického útvaru neřkuli svérázný projev některého z uměleckých směrů, třeba dadaismu. Nazývejme jej tedy neutrálně „dokument“.

Připomínek k předloženému dokumentu máme opravdu mnoho. V krátkosti bychom rádi upozornili na některé jeho pasáže:

  • například na str. 4, čtvrtá odrážka odshora, si klade otázku “Stojí o to městská část?” S ohledem na fakt, že studie již byla za sjednanou cenu objednána, je to řečnická otázka dosti zvláštní;
  • dále na str. 23 bod 1. obsahuje poznatek “Vždyť jsem na chodníku potkal sympatické holky…” Má-li odborná studie obsahovat takovéto výroky nechť laskavý čtenář posoudí sám;
  • na str. 24 v odst. posledním je uvedeno “Přestat vidět cyklisty jako účastníky provozu…” Nevím, nakolik jsou autoři dokumentu obeznámeni se zákonem o provozu na pozemních komunikacích, který v tom má ve svém § 2 písm. a) celkem jasno;
  • za naprosto nepochopitelný a odstrašující výrok ovšem považujeme na str. 68, odst. poslední: “Dopravní politika v zemích střední a východní Evropy po pádu železné opony převážně podporovala rozvoj individuality a ‘svobody’ podobně jako Západ v 60. letech. […] Vývoj posledních let přesvědčuje, že v současné politice není možné pokračovat a […] je proto nutné politické priority a nástroje zásadně přehodnotit.” Opět ponecháme na laskavém posouzení čtenáře, jak si tato slova autorů vykládá. Stranou nyní ponechme inkoherenci textu, absenci odkazů o tvrzených faktech, použití odborné literatury a nesjednocené formátování.

Především ale celý dokument postrádá jednu důležitou věc: cokoliv konkrétního. Jen hodně řečí o omezení intenzity dopravy zejména v rezidenčních zónách, snižování hlukové a emisní zátěže a o tom, jak by měly ulice sloužit všem. S tím dozajista nelze nesouhlasit a k této vizi se také hlásíme. Ale že by se dal z dokumentu vyčíst nějaký konkrétní návrh, jak které ulice zklidnit? Nebo jak uvést ve vyvážený soulad motorovou a nemotorovou dopravu? Okomentované variantní nákresy, šířkové parametry, kóty? Bohužel. Nějaké řešení můžeme očekávat až někdy v budoucnu – v lepším případě na diskuzi, v horším rovnou na silnici.

Problém celého přístupu tkví v personáliích. Kdyby nepražští (tj. v Praze nežijící) samozvaní rýsovači tras v pražské dopravě znali slovo “pokora”, Praze by se ulevilo. Ono se od stolu lehko rozhoduje, ovšem stačilo by se pouze zeptat těch, co tu žijí, zdali natolik zásadní změnu v koncepci dopravy požadují a využijí. Precedens arogantního diktátu moci současné radnice Prahy 8 jako vyšitý tu už máme: meziměstské autobusy na Ládví . I v případě změn v přístupu k cyklodopravě radnice zinscenovala veřejné projednání, aby si udělala čárku v kolonce politického marketingu “jsme veřejnosti otevření”, což je toho zřejmě jediný účel . Námitky veřejnosti z projednávání autobusáku na Ládví nikterak zohledněny nebyly a lze pochybovat o tom, že tomu v tomto případě bude jinak. Dokazuje to také to, že dokument byl veřejnosti představen 27. srpna, a připomínky šly zasílat pouze do 31. srpna.

Je minimálně pozoruhodné, jak Strana zelených na jednu stranu horuje pro ekologickou dopravu, na stranu druhou aktivně souhlasí se zamořením sídliště Ládví stovkami autobusů. Pro kola nechali vypracovat dokument za milion, pro autobusy o jejich dopadu na okolí zhola nic a občany si vzali za pokusné králíky: studie dopadů se prý má nechat vypracovat až po roce fungování autobusáku. To je na rozvoj onemocnění nebo nějakou nehodu doba dlouhá ažaž.

Lukáš Lexa
Člen TOP 09 Praha 8

Předchozí Zateplení školek? Prostě to nestíháme!
Další Fórum Osmička: Posvátné krávy patří do Indie