Transparentní úřad MČ Praha 8


V rámci naší snahy o větší otevřenost a vstřícnější komunikaci s občany jsme zahájili unikátní projekt „Zavedení moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti na ÚMČ Praha 8“. Cílem projektu je zvýšení otevřenosti úřadu, zavedení Open Data, zlepšení komunikace úřadu s občany a rozšíření nabídky služeb poskytovaných občanům a dalším subjektům. Sekundární cíl projektu je implementace principů projektového řízení do praxe úřadu. Co se Open Data týče, Praha 8 bude tímto největším městem v celé České Republice, která bude tento princip implementovat. Považujeme to za obrovský úspěch v oblasti transparentnosti. Projekt již úspěšně probíhá od počátku roku 2013 a je financován z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Dne 1. března 2013 byl zahájen projekt „Zavedení moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti na ÚMČ Praha 8‟, zkráceným názvem „Otevřený úřad“.

Celkové náklady projektu jsou 2.883.646,24 Kč.
Projekt je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v celkové výši 2.451.099,30 Kč. Projekt bude realizován v období od 01.03.2013 do 31.08.2014.

Cílem projektu je
zlepšení transparentnosti úřadu – zefektivnění poskytování informací. Projekt řeší zavedení otevřených dat do systému zveřejňování informací MČ, což je v rámci samosprávy inovativní prvek.

Výstupem aktivity bude:

  • analýza poskytovaných informací
  • vylepšená komunikace a transparentnost úřadu
  • proškolení styčných osob úřadu ovlivňujících komunikaci s občany
  • vypracovaná příručka pro samosprávu – „Metodika komunikace úřadu a poskytování informací“
    Školení se zúčastní 10–12 osob.


Zkvalitnění a zefektivnění komunikace úřadu směrem k občanovi

Provedení Mystery client – vyslání pracovníků, kteří na úřadě budou vyřizovat příslušné záležitosti a budou se chovat stejně jako občané (cílem může být vyřízení požadavku, kladení otázek, získávání informací, registrace stížností nebo případné hraní určité role). Z každého dotazu/kontaktu bude vytvořen zápis a hodnocení.
Školení na míru – komunikace úřadu s občanem.
Školení úředníků na míru dle identifikovaných slabin, které se skládá z provedení základního školení pro 170 pracovníků a specializovaného školení alespoň pro 80 zaměstnanců úřadu, které se bude soustředit na největší problémy při komunikaci.

Implementace principů projektového řízení do praxe úřadu
Shadowing – výuka Specialisty projektového managementu, který umožní zavést implementaci projektového řízení do praxe úřadu a bude jejím garantem.
Tvorba manuálu projektového managera Úřadu MČ P8, který bude sloužit pracovníkům úřadu při školení.
Školení projektového managementu. Cílem tohoto školení bude seznámit vedoucí zaměstnance (odborů a oddělení) se základy projektového řízení v průběhu celého životního cyklu. Bude vyučována metodika PRINCE2.
Proškoleno bude 30 zaměstnanců a jeden Specialista projektového managementu.

Předchozí Radnice opraví rekordní počet chodníků
Další Pomoc žákům s poruchami učení