Kompletní volební program TOP 09 Praha 8 pro období 2014 – 2018


Územní rozvoj, životní prostředí, doprava

Územní rozvoj a životní prostředí

 • Budeme usilovat o revitalizaci Palmovky a koncepční řešení oblasti Dolní Libně v souladu se zásadami připravovaného Metropolitního plánu.
 • Připravíme koncepci propojení Karlína a parku na Vítkově.
 • Odmítáme další nekoncepční zahušťování sídlišť a budeme proti němu bojovat.
 • Budeme usilovat o revitalizaci Negrelliho viaduktu a jeho okolí ke společenskému využití ve formě kaváren, galerií a menších prodejen.
 • Ve spolupráci s hlavním městem Prahou bude usilovat o urychlení realizace protipovodňových opatření na toku říčky Rokytka.
 • Budeme iniciovat ve spolupráci s hlavním městem Prahou vybudování železničních zastávek U Kříže v Libni a v Karlíně.
 • Budeme dbát na ochranu a rozvoj veřejných ploch a zeleně.
 • Zajistíme kvalitnější úklid a údržbu veřejných prostor včetně vyšší frekvence svozu komunálního odpadu na problematických místech.
 • Budeme usilovat o instalaci podzemních kontejnerů na třídění odpadu v blokové zástavbě a zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad.

Doprava

 • Ve spolupráci s hlavním městem dokončíme zavedení zón placeného stání v oblastech, kde jsou nezbytně nutné. Budeme preferovat parkovací zóny umožňující krátkodobé stání pro zajištění dopravní obslužnosti obyvatel.
 • Budeme pokračovat v opravách poničených chodníků dle požadavků občanů.
 • Budeme usilovat o optimalizaci dopravy ústící na Prahu 8 z Tunelového komplexu BLANKA (Pelc – Tyrolka) v oblasti Libně a Holešoviček.
 • Budeme podporovat urychlenou dostavbu Pražského okruhu mimo zastavěné území.
 • Děti a mládež budeme vzdělávat v oblasti bezpečnosti silničního provozu za využití dopravního hřiště u ZŠ Glowackého, jehož výstavbu jsme iniciovali.

Majetek a bytová politika, Nová Palmovka, EU fondy, rozpočet

Nová Palmovka

 • Výstavbu Nové Palmovky chápeme jako první krok k obnově zanedbaného prostoru Palmovky.
 • Stavíme radnici „Nová Palmovka“, protože chceme, aby si občané mohli vyřídit veškeré úřední záležitosti na jednom místě. Centrum Nová Palmovka umožní sestěhování úřadu Prahy 8 pod jednu střechu z 6 stávajících pracovišť.
 • Stavba Nové Palmovky bude nadále financována bez zadlužování, z vlastních prostředků. Prodražení stavby nepřipustíme.

Majetek a bytová politika

 • Dokončíme prodej bytových domů za stávajících podmínek.
 • Ukončíme spolupráci s externími správními firmami. Bytový fond převedeme do správy městské části, čímž snížíme náklady.
 • Budeme aktivně jednat o získání pozemku u Ďáblického lesa, kde chceme vybudovat lesopark pro volnočasové vyžití občanů. KOBYLISY
 • Postavíme multifunkční sportovní centrum, které v Praze 8 citelně schází. Vzhled, formu a vybavení budeme diskutovat s občany a sportovními sdruženími z Prahy 8.

EU Fondy

 • Navýšili jsme čerpání evropských dotací o 22 % oproti předchozímu období. Budeme dále zefektivňovat čerpání z fondů EU. V minulém volebním období se nám v rámci dotačních titulů podařilo získat 177 mil Kč.
 • Budeme smysluplně čerpat prostředky EU fondů na revitalizaci zeleně, podporu energeticky úsporných řešení, podporu školství a sociální oblasti.
 • Budeme využívat i další možné dotační zdroje k spolufinancování investičních priorit městské části.

Finance a rozpočet

 • Zavedeme tzv. rozpočtové určení výnosů. Část výnosů z jednotlivých rozpočtových kapitol bude investována zpět v rámci své kapitoly. Budeme pokračovat v hospodaření tak, abychom městskou část Praha 8 nezatížili úvěry do dalších let.
 • Budeme pokračovat ve snižování běžných výdajů, aniž bychom omezili služby a komfort občanů Prahy 8.
 • Připojíme se k projektu Místní agenda 21. Místní agenda 21 je program snažící se uplatnit principy udržitelného rozvoje na regionální úrovni.
 • Pokusíme se v rámci celého zastupitelstva vyjednat dlouhodobý finanční plán hospodaření Prahy 8 tzv. „finanční ústavu“.

Sociální oblast, bezpečnost

Sociální oblast

 • Rozšíříme stávající služby a aktivity pro seniory. Podpoříme snazší získání bydlení pro seniory.
 • Rozšíříme nabídku volnočasových aktivit a služeb pro děti a rodiny s dětmi.
 • Zasadíme se o zřízení nových jeslí. Zřídíme další kluby pro děti a mládež, aby mohly svůj volný čas trávit bezpečně, nikoli na ulici. V rámci klubů pro děti rozšíříme nabídku doučování.
 • Zřídíme legální graffiti plochy, skate park a další sportoviště nejen pro mladé.
 • Rozšíříme terénní programy pro děti a mládež do všech lokalit Prahy 8. Věříme, že má větší smysl investovat do prevence než následně řešit patologické jevy.
 • Rozšíříme nabídku pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané zřízením sociálního podniku, jenž bude zajišťovat úklidové a podobné služby pro městskou část a její obyvatele.

Bezpečnost

 • Budeme pokračovat ve zlepšování bezpečnostních opatření v Praze 8.
 • Budeme nadále snižovat počet heren v souladu s platnou legislativou.
 • Majitele soukromých pozemků budeme tlačit k lepší péči o svůj majetek.
 • Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy budeme usilovat o zvýšení počtu strážníků pro naši městskou část.
 • Budeme pokračovat v aktivním řešení sociálních problémů, jako jsou bezdomovectví či drogové závislosti a klást důraz na prevenci těchto jevů.

Školství, kultura, komunikace s občany

Školství

 • Sledujeme a flexibilně reagujeme na demografický vývoj a novou občanskou zástavbu, navyšujeme počty míst v mateřských i základních školách, včetně školních družin pro obyvatele Prahy 8.
 • Podpoříme přípravné třídy na základních školách.
 • Zasadíme se o využívání čerstvých surovin ve školních jídelnách, konec „UHO omáček!“
 • Zasadíme se o integraci žáků se zdravotními problémy, poruchami učení apod. Budeme dále rozšiřovat úspěšný projekt „Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“.
 • Z Evropských fondů podpoříme jazykové vzdělávání.
 • Zavedeme „obědový fond“, ze kterého budou financovány obědy pro děti z nemajetných rodin.

Kultura

 • Zatraktivníme kulturní program a možnosti vyžití na Praze 8. Podpoříme mladé umělce například vyhrazením prostoru v kulturních domech, pořádáním uměleckých soutěží a podobně.
 • Připravíme zajímavý a bohatý program kulturních domů pro všechny generace, více akcí pro mladé, rodiny s dětmi a seniory.
 • Budeme podporovat živou kulturu – koncerty, festivaly, soutěže mladých či amatérských umělců.
 • Zasadíme s o novou knihovnu pro Libeň a Karlín a budeme podporovat udržitelnost počtu knihoven na Praze 8.
 • Nadále budeme podporovat sousedská setkávání, outdoorové akce, farmářské trhy a efektivnější využití vnitrobloků nejen v panelové zástavbě.

Komunikace s občany

 • Budeme pokračovat v on-line přenosech zasedání zastupitelstva MČ Prahy 8.
 • Budeme podporovat projekty, které poskytují zpětnou vazbu spokojenosti občanů Prahy 8.
 • Budeme pokračovat v pořádání veřejných debat s občany nad závažnými tématy.